Klaster EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY jest wspólną inicjatywą grupy podmiotów mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, zainteresowanych stworzeniem sieci powiązań kooperacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).
   Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolski Park Naukowo-Technologiczny oraz Fundację Promocji Innowacji Gospodarczych.

 
Nasza inicjatywa klastrowa skupia następujące grupy podmiotów:
■ przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże),
■ uczelnie wyższe,
■ jednostki badawczo-rozwojowe,
■ instytucje otoczenia biznesu,
■ jednostki samorządowe,
■ lokalne media,
■ inne instytucje wspierające rozwój innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.
 
 
Misja klastra EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY:
Budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji prywatnych oraz lokalnych mediów w celu optymalnego wykorzystywania innowacyjnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego.
 
 
Cele inicjatywy klastrowej:
■ Integracja działań przedsiębiorców, naukowców, samorządów, dziennikarzy i władz regionalnych w obszarze energetyki
■ edukacja ekologiczna, popularyzowanie technologii energooszczędnych oraz inicjatyw w ramach zrównoważonego rozwoju środowiska
■ transfer doświadczeń i innowacji technologicznych z innych regionów Polski oraz świata
■ stymulowanie rozwoju i wykorzystania innowacyjnych technologii energii odnawialnych
■ stworzenie kooperacji wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii w województwie opolskim oraz na forum międzynarodowym
■ wspomaganie współpracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi o charakterze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej
■ zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi na stałe poza granicami Polski
 
 
Korzyści dla podmiotów tworzących klaster
 
   Uczestnicy klastra koordynowanego przez Fundację Promocji Innowacji Gospodarczych uzyskają wszechstronne wsparcie w zakresie dostępu i wdrażania najnowszych technologii energii odnawialnej, zgodnie ze światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz pomoc przy pozyskiwaniu środków na finansowanie inicjatyw służących unowocześnianiu produkcji, poszerzaniu rynków zbytu produktów, podnoszeniu kwalifikacji pracowników i promocji nowatorskich form współpracy w obrębie grupy.

   Rozwój przedsiębiorstw w klastrze ułatwiony będzie dzięki wykorzystaniu zalet nieosiągalnych dla firm gdzie indziej, między innymi poprzez dostęp do lokalnej wiedzy i rynku pracy oraz lokalnej infrastruktury, która wspomoże tworzenie więzi kooperacyjnych przy specjalizowanej produkcji, sprzedaży, usługach i sieci dostawców.
   Lokalnie działający klaster wykorzystywać będzie kapitał społeczny środowiska lokalnego tworząc atmosferę zaufania w kontaktach międzyludzkich, w tym szczególnie gospodarczych, co ograniczy w znaczny sposób ryzyko, a więc zredukuje koszty zarządzania zwłaszcza niewielkich firm, o małych zasobach kapitałowych oraz słabszej pozycji konkurencyjnej.